بهار می آید

چند قدم مانده به نور

چند نفس، تا به وصال.. 

چند لبخند دگر 

تا فراموشی برف 

تا شکوفایی گل... 

چشمه ها در رقصند 

سبزه ها در آواز 

چند خواب عمیق 

مانده تا بیداری...

سال نو می پوشد 

رخت پر چین و قشنگ 

بر تن عریان زمین... 

می کشد دست پر از مهر خدا، 

شانه روییدن 

روی آن، زلف پریشان درخت

آری 

"چند قدم مانده" به آغاز بهار...

/ 0 نظر / 44 بازدید