عقیقه ، آداب و احکــــام

ادامه مطلب ( منابع و مآخذ )

1) تحریر الوسیله، امام خمینی رحمه الله، ج 2، کتاب النکاح، القول فی احکام الولادة و ما یلحق بها، ص 276، مسئله 2.


2) همان، ص 277، مسئله 3.


3) همان؛ وسائل الشیعه، چاپ اسلامیة، ج 15، کتاب النکاح، ابواب احکام الاولاد، ب 38، ص 143.


4) وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب احکام الاولاد، ب 43، ص 148.


5) جامع المسائل، آیة الله العظمی فاضل، ج 2، مسئله 1025.


6) وسائل الشیعه، ج 21، کتاب النکاح، ابواب احکام الاولاد، ب 38، ص 414، ح 7.


7) مفاتیح الجنان، باقیات الصالحات، دعاء عقیقه، ص 495.


8) تحریر الوسیله، ج 2، کتاب النکاح، القول فی احکام الولادة و مایلحق بها، ص 277، مسئله 9.


9) همان.


10) همان.


11) شرح لمعه، با حواشی مرحوم کلانتر، ج 5، کتاب النکاح، احکام الاولاد، ص 450.


12) همان؛ تحریر الوسیلة، ج 2، کتاب النکاح، القول فی احکام الولادة و ما یلحق بها، ص 277، مسئله 9.


13) مفاتیح الجنان، باقیات الصالحات، دعاء عقیقه، ص 495.


14) تحریر الوسیله، ج 2، کتاب النکاح، القول فی احکام الولادة و ما یلحق بها، ص 278، مسئله 9.


15) همان.


16) همان.


17) شرح لمعه، ج 5، کتاب النکاح، احکام الاولاد، ص 450 و 451.


18) وسائل الشیعه، ج 15، کتاب النکاح، ابواب احکام الاولاد، ب 47، ص 156، ح 1.


19) همان؛ شرح لمعه، ج 5، کتاب النکاح، احکام الاولاد، ص 450 و 451.


20) تحریر الوسیله، ج 2، کتاب النکاح، القول فی احکام الولادة و ما یلحق بها، ص 278، مسئله 10.


21) وسائل الشیعه، ج 15، کتاب النکاح، ابواب احکام الاولاد، ب 47ص 156، ح 1؛ شرح لمعه، ج 5، کتاب النکاح، احکام الاولاد، ص 451.


22) تحریر الوسیله، ج 2، کتاب النکاح، القول فی احکام الولادة وما یلحق بها، ص 278، مسئله 10.


23) شرح لمعه، ج 5، کتاب النکاح، احکام الاولاد، ص 451.


24) وسائل الشیعه، ج 15، کتاب النکاح، ابواب احکام الاولاد، ب 50، ص 158.


25) همان، ب 46، ص 154، ح 1.


26) همان، ح 2.


27) همان، ح 4.


28) همان، ب 38، ص 143، ح 1.


29) جامع المسائل، آیة الله العظمی فاضل لنکرانی، ج 2، مسئله 1025.


30) تحریر الوسیله، ج 2، کتاب النکاح، القول فی احکام الولادة و ما یلحق بها، ص 278، مسئله 9؛ وسائل الشیعه، ج 15، کتاب النکاح، ابواب احکام الاولاد، ب 40، ص 145.


31) وسائل الشیعه، ج 15، کتاب النکاح، ابواب احکام الاولاد، ب 43، ص 148، ح 1 و 3.


 

منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره84

/ 0 نظر / 8 بازدید