اربعین می آید

اربعین نزدیک است، 

و دل من بی تاب، 

لحظه ها، غرق سراب، 

دل ما را دریاب. 

همه جا پر شده از زمزمه ها، 

و چه بسیار شده همهمه ها، 

و همه، 

رو سوی ارباب پریشان دارند، 

دل باران دارند، 

چشم گریان دارند، 

غم هجران دارند . 

دل من شور افتاد، 

و سراپا شده ام درد و تمنا و نیاز، 

و چه تنها شده ام، 

من که دریا شده ام. 

وای ارباب، شود قسمت من؟ 

روزیم میشود آیا، حرمت را دیدن؟ 

پا برهنه، به دور حرمت چرخیدن؟ 

و به خود بالیدن، 

که من آخر بشوم زائرتان؟ 

و تو را می طلبم، ای ارباب، 

دل ما را دریاب، 

به همین لحظه ناب، 

بنمایی حرمت قسمت ما . . . .

/ 0 نظر / 24 بازدید