جهانگرد و زاهد

جهانگردی به دهکده ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند و دید که

زاهد در اتاقی ساده زندگی می کند،

اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد.

جهانگرد پرسید:لوازم منزلتان کجاست؟

زاهد گفت:مال تو کجاست؟

جهانگرد گفت:من مسافرم.

زاهد گفت:من هم همین طور!!

/ 0 نظر / 6 بازدید