شود آیا ... ؟؟شود آیا ...؟؟ !!!

شود آیا که شبی بر دل من یار شــــوی؟
یار این خسته ی غمدیده ی بیمار شوی؟سینه ی غم زده ام بهر تو سوزد همه شب
دل من آب شده کی تو پدیـــــــــدار شوی؟با کلافی بنشـــــــــستم سر بازار رُخـَـــت
کی تو ای یوسف من بر سر بازار شوی؟همچو یعقـــــوب شده دیده ام از درد فراق
کی به پیراهن خود نور شـــــب تار شوی؟هر که مشتاق تو شد گوشۀ چشم تو خرید
شود آیا که مرا هم تو خریــــــــــدار شوی؟ز غم غــربت تو شام غریـــــــــبان شده دل
چه شود گر تو مـــــــــددکار دل زار شــوی؟شعـــــله ی خیمه ی آتش زده گــوید که بیا
زائر بی کفنـی بی سر و خونـــــــبار شوی؟
/ 0 نظر / 15 بازدید